High School Exchange Program
Top
High School Exchange Program
ชื่อ : High School Exchange Program
วันที่/เวลา : 2024-05-27 15:43:11
รายละเอียดโดยย่อ : Exchange Program USA - Australia - New Zealand - Germany - France - China

ข้อมูลและขั้นตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติ

♦ สัญชาติไทย อายุ 15-17 ปี
♦ กำลังจะศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5
♦ มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
♦ มีผลการเรียนเฉลี่ย GPAไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยเกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.0 *จะต้องไม่มีเกรด 1 หรือ 1.5 ในวิชาหลัก
♦ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีสามารถใช้สื่อสารได้
♦ มีความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง


ค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายที่รวมในค่าธรรมเนียม

♦ ค่าดาเนินการจัดหาโรงเรียนและครอบครัว
♦ ค่าธรรมเนียมวีซ่าและ SEVIS
♦ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครอบครัว
♦ เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันประจาท้องถิ่นดูแลให้ความช่วยเหลือและรายงานผลการเข้าร่วมโครงการฯ
♦ เจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ
♦ ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่ได้รวมในค่าธรรมเนียมโครงการ

♦ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับระหว่างประเทศ (International) และภายในประเทศ (Domestic) และค่าเดินทางภายในประเทศ
♦ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
♦ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเลือกโซน ค่าเรียนภาษา


การสมัคร

วิธีการส่งใบสมัครสอบ

1. Download ใบสมัคร ที่ www.athomestudytravel.com และกรอกใบสมัคร

วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบ

1. ชำระเงินสดด้วยตนเองที่สำนักงานบริษัท
2. โอนเงินเข้า: ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี:บริษัทแอทโฮมสตัดดี้แทรเวิล จำกัด เลขที่: 031-016720-0 สาขา:อาคารอับดุลราฮิม ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์

วิธีการส่งเอกสารสมัครสอบ

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานบริษัท
2. ส่งทางไปรษณีย์มาที่
    บริษัทแอทโฮมสตัดดี้แทรเวิล จำกัด
    เลขที่ 2 อาคารมหานคร เซ็นเตอร์ ซอยสีลม 9 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

*เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี รวมปีปัจจุบัน

ปัจจุบันระดับชั้นม.3 ใช้เกรดเฉลี่ย ม.1-2
ปัจจุบันระดับชั้นม.4 ใช้เกรดเฉลี่ย ม.1-3
ปัจจุบันระดับชั้นม.5 ใช้เกรดเฉลี่ย ม.2-4

เอกสารประกอบการสมัครตส่งล่วงหน้าก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์
*ส่งใบสมัคร+หลักฐานต่างๆ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานใบโอนเงินหากทำการชำระผ่านบัญชี หรือจะชำระค่าสมัครสอบในนัดสอบ ก่อนเริ่มการสอบก็ได้ค่ะ

ยืนยันวันสอบเจ้าหน้าที่จะติดต่อนักเรียนเพื่อยื่นยันนัด เวลา และสถานที่สอบก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการ

 

AHST High School Exchange?

เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และมีความรู้ ความเข้าใจใน วัฒนธรรมไทยของตนเองเป็นอย่างดี นักเรียนสามารถเลือกสมัครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนปีการศึกษา2022ได้ดังนี้

 ♦ประเทศสหรัฐอเมริกา ♦ประเทศจีน ♦ประเทศออสเตรเลีย

 ♦ประเทศอังกฤษ ♦ประเทศเยอรมนี ♦ประเทศฝรั่งเศส ♦ประเทศนิวซีแลนด์      

เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนและพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านการตรวตสอบจากองค์กรประเทศนั้นๆ การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงและโอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษาและทักษะการ สื่อสารในเวลาเดียวกัน อีกทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-2381241
Hotline: 063-4758363
Line ID: @athomestudytravel