Top
ABOUT US

อุดมการณ์ของแอทโฮม (Philosophy)

ประสบการณ์...ไร้ขีดจำกัด (Beyond Boundaries) บริษัทแอทโฮมของเราจะดำเนินไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและชอบธรรม

ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจึงยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ที่เราวางไว้ร่วมกัน นั่นก็คือ

คำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้าของเรา

เราระลึกเสมอถึงโอกาสที่ลูกค้ามอบให้เรา เราจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่เราได้รับ ทุกความเห็นและทุกความต้องการของลูกค้ามีคุณค่าเสมอสำหรับเรา และเราจะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ลูกค้าของเราพึงพอใจในการบริการของเรา

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

เราตั้งใจทำทุกสิ่งด้วยความซื่อสัตย์ เต็มที่ในการให้การบริการ และพยายามเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

เชื่อมั่นในคุณค่าของทีมงาน

เราปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความเท่าเทียม เราให้ความสำคัญกับการร่วมมือกันแต่ก็คงไว้ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของเราแต่ละคน เราเชื่อมั่นว่า ความคิดดีๆไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบุคลากรในระดับใดระดับหนึ่ง และการมองต่างมุมจากประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันนั้นเป็นสิ่งที่ประเมินค่ามิได้

ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

เราตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่า ธุรกิจของเราจะต้องดำเนินไปโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ เรามุ่งมั่นและพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์ของแอทโฮม (Vision)
ประสบการณ์...ไร้ขีดจำกัด (Beyond Boundaries)
จะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะเป็นองค์กรที่ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่พึงพอใจสูงสุด และเราจะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะเป็นองค์ที่น่าร่วมงานด้วย
เราจะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงมุ่งเน้นการให้ความสนับสนุนต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราคนไทย และเราจะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในบรรยากาศการทำงานที่เปี่ยมด้วยความสามัคคีและพลังแห่งความกระตือรือล้น